1. Valg og sammensetning

Formannskapet skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret jfr KL § 5-6. Medlemmene og varamedlemmene skal velges blant kommunestyrets medlemmer etter valgreglene i kommunelovens (KL) kap 7, §§7-1 – 7-11.

Kommunestyret velger ordfører og varaordfører som blir hhv leder og nestleder jfr KL § 6-2.

Valgene gjelder for hele den kommunale valgperioden.

Dersom et medlem dør, flytter fra kommunen eller blir løst fra vervet, trer varamedlem fra vedkommende gruppe inn i dennes sted i den nummerorden de er valgt dersom formannskapet er valgt etter reglene om forholdsvalg jfr KL § 7-10.

2. Ansvarsområde

Formannskapet er opprettet etter KL § 5-1.

Formannskapet skal aktivt bidra til helhetlig politisk styring av kommunen, og arbeide for økt samarbeid og bedre samordning av kommunens tjenester på tvers av faggrensene der dette er formålstjenlig ut fra økt effektivitet og ut fra hensynet til kommunens innbyggere.

Formannskapet gjør for sine saksområder vedtak innenfor ramma og etter retningslinjer som er fastsatt i lov, hjemlet i lov eller vedtatt av kommunestyret. Formannskapet har avgjørelsesrett i saker slik det framgår av eget delegasjonsreglement, og avgir innstilling i andre saker innenfor sitt saksområde, direkte til kommunestyret.

Formannskapet fører kontroll med at vedtak innenfor sitt arbeidsområde blir gjennomført og at det blir utarbeidet årsberetning.

Formannskapet har ansvar for følgende funksjoner:

  • valgstyre etter valglovens § 4-1.
  • samevalgstyre etter Forskrift om valg til Sametinget § 17
  • økonomiutvalg
  • prinsipielle saker som har med kommunens finans- og økonomiforvaltning behandles i formannskapet.
  • planutvalg for kommuneplanens samfunnsdel
  • innstiller til vedtak om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og skattevedtak i hht KL § 14-3
  • kompetanse i forhold til hastesaker tillegges formannskapet, KL § 11-8
  • Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret av 25. juni 2010 nr 45 (Sivilbeskyttelsesloven) 

Formannskapet kan selv, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde og er avgrenset i tid og/eller omfang, oppnevne særskilte arbeidsgrupper/ad hoc-utvalg og fastlegge mandat for disse. 

3. Utvalg som bemannes av formannskapets medlemmer / varamedlemmer

Følgende utvalg bemannes fra formannskapets medlemmer / varamedlemmer:

  • Administrasjonsutvalg. Administrasjonsutvalget ivaretar også likestillingsspørsmål
  • Politisk forhandlingsutvalg

Det er utarbeidet egne reglement for disse utvalgene. 

4. Mindretallsanke

I saker der formannskapet har fått delegert avgjørelsesmyndighet av kommunestyret, kan et mindretall på 2 medlemmer eller ordfører kreve at saken blir lagt fram for kommunestyret. Slike krav skal settes fram før møtet er slutt, og skal protokolleres. 

5. Formannskapets møter

Formannskapet skal avvikle møter etter vedtatt møteplan eller når ordføreren bestemmer, eller når minst 2 av medlemmene krever det.

Møteinnkalling skal sendes ut minst 8 dager før møtet. Saksliste settes opp av ordfører og saksdokumenter skal sendes medlemmer, varamedlemmer og andre med møterett. I tillegg skal sakspapirer offentliggjøres ved oppslag på kommunens hjemmeside og sosiale medier.

Møtet ledes av ordfører eller varaordfører. Har begge forfall, velges særskilt møteleder ved flertallsvalg.

Formannskapet et vedtaksført når minst 4 medlemmer er til stede. Avgjørelse skal ha vanlig flertall. Er det stemmelikhet, er ordførers dobbeltstemme avgjørende.

Kommunedirektør eller hans representant har møte- og talerett i møtene.

Ordfører eller kommunedirektør kan i enkeltsaker innkalle andre som det er ønskelig å rådføre seg med. Representanter for de ansatte har ikke rett til å delta i behandlinger av saker som gjelder forberedelser av forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler jfr KL § 13-4.

Det skal føres møtebok. Utskrift av møteboka skal sendes til medlemmene av formannskapet og andre med møterett, samt til kommunestyret.

Møtene i formannskapet blir holdt for åpne dører, så langt ikke annet følger av lover og regler. Formannskapet kan vedta å behandle saker for lukkede dører, dersom hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det.

6. Sekretariat

Sekretariatsfunksjonen for formannskapet legges til kommunedirektør. Kommunedirektør eller den han/hun bemyndiger er sekretær for formannskapet og underutvalgene. Kommunedirektør har innstillingsrett i alle saker som skal behandles, unntak er årsbudsjett og økonomiplan hvor formannskapet innstiller til kommunestyret.

7. Gyldighet / endring

Dette reglement er vedtatt av Nordreisa kommunestyret den 10.01.23 SAK: PS 11/23 og trer i kraft 10.01.23. Endringer i dette reglementet kan kun foretas av kommunestyret