Valg og sammensetning

 1. Kontrollutvalget skal ha 5 faste medlemmer. Utvalget er beslutningsdyktig når 3 minst medlemmer deltar i forhandlingene og avgjørelsene. Vedtak fattes med flertall av de stemmer som ble avgitt.
 2. Kommunestyret velger i konstituerende møte leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer. Varamedlemmer skal velges gruppevis. Det er ikke anledning til å velge personlig varamedlem. 
 3. Utelukket fra valg til kontrollutvalget  er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem  av formannskap, medlem og varamedlem av kommunal nemnd/utvalg med beslutningsmyndighet, ansatte i kommunen, personer som har en ledende stilling eller som er medlem eller varamedlem av styret eller bedriftsforsamlingen i et selskap som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i, eller personer som har en ledende stilling eller som er medlem eller varamedlem av styret i et interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap, jfr kommunelovens § 23-1.
 4. Dersom et medlem taper valgbarhet i løpet av perioden, plikter medlemmer uten ugrunnet opphold å melde fra til ordfører. 
 5. Suppleringsvalg til kontrollutvalget ved uttreden av medlem følger kommunelovens regler. 

Kontrollutvalgets møter

 1. Kontrollutvalget behandler sine saker og treffer sine vedtak i møte. Det skal føres møteprotokoll over utvalgets forhandlinger. Melding om vedtak sendes ut særskilt etter møtet. Kontrollutvalget treffer som den store hovedregel ikke enkeltvedtak. 
 2. Lederen setter i samråd med kontrollutvalgets sekretariat opp sakliste til kontrollutvalgets møter, og sørger for innkalling til i samsvar med møteplan eller når det er påkrevd. To medlemmer kan kreve at lederen setter opp en sak på sakslisten.   
 3. Innkalling til møte skjer normalt skriftlig med minst 7 dagers varsel. Sammen med innkallingen sendes sakliste og saksdokumenter. Innkallingen skjer digitalt via epost. 
 4. Utvalgets leder er møteleder. Ved forfall fungerer nestleder som møteleder. Har både leder og nestleder forfall, velges møteleder blant utvalgets medlemmer. Møteleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. 
 5. Ordføreren har møterett, og skal ha tilsendt innkalling og saksliste. Ordfører har talerett, men ikke forslagsrett eller stemmerett. 
 6. Revisor har møterett, og skal ha tilsendt innkalling og saksliste. Revisor har rett til å uttale seg, og kan forlange sine uttalelser protokollert. Revisors oppdrag gjennomføres for øvrig i samsvar med engasjementsbrev som behandles i kontrollutvalget. 
 7. Kommunedirektøren møter etter innkalling, og skal ha tilsendt innkalling og saksliste, med unntak av enkelte saker som er unntatt offentlighet. 
 8. Dersom kommunedirektøren ikke er innkalt personlig bestemmer kommunedirektøren selv hvilken medarbeider som møter på kommunedirektørens vegne. 
 9. Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører. Dersom det treffes vedtak om at et møte skal holdes for lukkede dører, skal avgjørelsen føres i møteprotokollen hvor hjemmel og kort begrunnelse for avgjørelsen skal framgå.

Habilitet

 1. Et medlem har selv ansvar for å vurdere sin habilitet i forhold til sakene som skal behandles. Medlem skal i god tid før møtet rådføre seg med kontrollutvalgets sekretariat om forhold som kan lede til habilitetsavgjørelse. Dette for å kunne innkalle varamedlem i tide. 
 2. Om inhabilitet for utvalgets medlemmer og om fritak for å delta i behandlingen av en sak, gjelder bestemmelsene i kommunelovens §§ 11-10, 11-11 og forvaltningslovens kap. II, jfr. fvl § 6. 
 3. Avgjørelsen om at et medlem av organet er inhabilt skal føres i møteboken hvor hjemmelen og kort begrunnelse for avgjørelsen skal framgå. Varamedlem skal innkalles og delta i behandlingen av habilitetsspørsmål. Kontrollutvalget avgjør ved simpelt flertall om medlem er inhabilt. 
 4. Inhabilt medlem i enkeltsak fratrer møtet ved behandling av saken og skal henvises til tilhørerbenk. 

Kontrollutvalgets sekretariat

 1. Kommunestyret skal sørge for sekretariatsbistand som tilfredsstiller utvalgets behov, jf.  kommuneloven § 23-7. Sekretariatet skal være uavhengig av kommunes administrasjon og av dem som utfører revisjon for kommunen. Sekretariatet er direkte underlagt kontrollutvalget. 
 2. Nordreisa kommune har gjennom deltakelse i K-Sekretariatet IKS sørget for sekretariatsbistand til kontrollutvalget.
 3. Sekretariatet skal forberede sakene for utvalget og skal påse at sakene som behandles av utvalget er forsvarlig utredet. Sekretariatet skal også påse at kontrollutvalgets vedtak blir iverksatt.
 4. Kontrollutvalgets sekretariat kan administrativt avvise en sak fra behandling i kontrollutvalget dersom den åpenbart ligger utenfor kontrollutvalgets tilsyn og kontrolloppgaver. 
 5. Sekretariatet fører offentlig postjournal for henvendelser til og fra kontrollutvalget. Sekretariatet fører også GDPR protokoll for behandling av personopplysninger i kontrollutvalgets saksdokumenter. 
 6. Sekretariatet behandler og treffer vedtak om innsyn i kontrollutvalgets saksdokumenter. Vedtak om avslag på innsyn kan påklages til Statsforvalteren i Troms og Finnmark. 

Fjernmøter

 1. Leder av kontrollutvalget kan i spesielle tilfeller bestemme at et møte i utvalget skal holdes som fjernmøte. 
 2. Saker som må behandles for lukkete dører kan ikke behandles i fjernmøte.
 3. Sekretariatet og revisor kan etter avtale med kontrollutvalgets leder møte digitalt dersom fysisk oppmøte blir vanskeliggjort på grunn av uforutsette forhold såsom stengte veier, værforhold eller andre hindringer. 

Kontrollutvalgets oppgaver

 1. Kontrollutvalgets oppgaver er regulert gjennom kommuneloven, kap. 23, § 23-1 til § 23-6, og i forskrift om kontrollutvalg. I tilfelle motstrid mellom lovverk og lokalt reglement går kommunelovens regler foran. 
 2. Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer eller andre kommunale organer. Det ligger ikke til kontrollutvalget å vurdere den politiske hensiktsmessigheten av de vedtak som er truffet av politiske organer.
 3. Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon

Kontrollutvalget skal se til at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og se til at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor.

Kontrollutvalget skal avgi uttalelse til kommunestyret om årsregnskapet. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret.

Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, skal kontrollutvalget se til at dette blir fulgt opp.

Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader er blitt fulgt opp.

 1. Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget skal se til at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon.

 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper, og vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalget kan gjøre endringer i planen.

 

Kontrollutvalget avgir rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og om resultatene av disse.

 

Kontrollutvalget skal se til at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.

 

Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

 1. Kontrollutvalgets oppgaver ved eierskapskontroll

Kontrollutvalget skal kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap, og vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalget kan gjøre endringer i planen.

Utvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre eierskapskontroll. Eierskapskontrollen kan omfatte forvaltningsrevisjon.

Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av eierskapskontroll skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om hvilke kontroller som er gjennomført samt om resultatene av disse.

 

 1. Kontrollutvalgets rett til å behandle ander saker  

 

Kontrollutvalget kan ta opp et hvert forhold ved kommunens virksomhet så lenge det anses falle innenfor kontrollutvalgets kontroll og tilsynsansvar.

 

Når det gjelder henvendelser fra andre enn kommunestyret eller revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører under utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere saken. Kontrollutvalgets avgjørelse om å ikke forfølge en sak kan ikke påklages.

 

Kontrollutvalget kan gjennomføre etats-/ bedriftsbesøk i en enhet underlagt Nordreisa kommune.

 

Kontrollutvalgets budsjett

 1. Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontrollarbeidet, dvs.  kontrollutvalgets egen aktivitet, kjøp av sekretariats tjenester og kjøp av revisjonstjenester i kommunen.
 2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret.

Kontrollutvalgets rett til å få opplysninger

 1. Kontrollutvalget og kontrollutvalgets sekretariat kan uten hinder av taushetsplikt kreve at kommunen legger fram enhver opplysning, redegjørelse eller dokument som utvalget finner nødvendig for å utføre sine oppgaver. Kontrollutvalget kan også foreta undersøkelser som det mener er nødvendige. 
 2. Kontrollutvalgets sekretariat skal sørge for at personopplysninger som ikke er nødvendig for kontrollutvalgets behandling sladdes fra saksdokumenter i tråd med personvernlovens (GDPR) regler om dataminering. 
 3. For kontrollutvalgets medlemmer og dets sekretariat gjelder forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om taushetsplikt, jfr. forvaltningsloven § 13 mv, og de har plikt til å bevare taushet om taushetsbelagt informasjon som blir gitt/behandlet i utvalgets møter. Taushetsplikten opphører ikke ved utløp av valgperioden eller etter avslutning av vervet. 

Forholdet til kommunestyret

 1. Kommunestyret kan be kontrollutvalget foreta undersøkelser i en sak som er innenfor kontrollutvalgets kontroll og tilsynsoppgaver. 
 2. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret i alle saker, så sant ikke annet følger av lov eller forskrift.
 3. Utvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker behandles. 
 4. Dersom ordfører ønsker at forvaltningsrevisor skal presentere en forvaltningsrevisjonsrapport i kommunestyret avtales dette direkte med revisor. 
 5. Utvalget skal hvert år utarbeide årsmelding om sin virksomhet som legges fram for kommunestyret.
 6. Reglementet for kontrollutvalget vedtas av kommunestyret og kan endres av kommunestyret selv.