§ 1 Hjemmel

Driftsutvalget i Nordreisa kommune er et organ opprettet i henhold til Kommuneloven § 5-7. 

§ 2 Valg og sammensetning

Driftsutvalget skal ha syv medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret. Flertallet, minimum fire av medlemmene skal velges blant faste og vararepresentanter i kommunestyret. Øvrige faste medlemmer, maks tre, og varamedlemmer kan velges fra kandidatene på listene til kommunestyrevalget.

Kommunestyret velger leder og nestleder.

Valget gjelder for den kommunale valgperioden.

Dersom et medlem dør, flytter fra kommunen eller blir løst fra vervet, blir nytt medlem valgt selv om det er valgt varamedlem. Er Driftsutvalget valgt etter reglene om forholdstallsvalg, skal suppleringsvalget skje fra den gruppen som står bak den som går ut. Dersom lederen dør eller blir løst fra sitt verv, skal det velges ny, selv om det tidligere er valgt nestleder. Lederen må være kommunestyremedlem.

§ 3 Ansvarsområde

Driftsutvalget har ansvar for saksområder som gjelder alle løpende saker i forhold til kommunens ansvar som tjenesteyter innenfor: 

 • byggesaker
 • VAR (vann/avløp/renovasjon)
 • brann
 • havn
 • kommunale veger
 • kommunale bygg
 • idrettsanlegg
 • oljevern
 • trafikksikkerhet
 • plan
 • vilt
 • miljø
 • landbruk
 • forurensing
 • stedsnavn
 • adressering
 • motorferdsel
 • naturmangfold
 • deling av eiendom
 • oppmåling
 • konsesjon

Driftsutvalget gjør vedtak for sine saksområder innenfor økonomisk ramme og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov eller vedtatt av kommunestyret.

Utvalget har ansvar for følgende regelverk (listen er ikke uttømmende): 

 • Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)
 • Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
 • Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)
 • Lov om veger (veglov)
 • Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven)
 • Lov om jord (jordlova)
 • Lov om skogbruk (skogbrukslova)  Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven)
 • Lov om odelsretten og åsetesretten (odelslova)
 • Lov om forpakting (forpaktingslova)
 • Lov om ymse beitespørsmål (beitelova)
 • Lov om grannegjerde (grannegjerdelova)
 • Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven)
 • Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
 • Lov om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven)
 • Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)
 • Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven)
 • Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
 • Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven)
 • Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)
 • Lov om stadsnamn (stadnamnlova)
 • Lov om eierseksjonering (eierseksjoneringsloven)
 • Lov om friluftsliv (friluftsloven)
 • Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven)
 • Lov om hundehold (hundeloven)
 • Lov om laks og innlandsfisk (lakse- og innlandsfiskloven)
 • Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg (vass- og avløpsanleggslova)
 • Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 

 

Driftsutvalget gjør vedtak for sine saksområder, innenfor den økonomiske rammen og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov eller vedtatt av kommunestyret, så langt dette ikke spesifikt er lagt til andre organ eller kommunedirektøren.

Innenfor sitt arbeidsområde skal Driftsutvalget arbeide med mål, strategier og kvalitet som sikrer oppfyllelse av krav i lover, forskrifter og kommunale bestemmelser. Driftsutvalget skal holde seg best mulig oppdatert om hvordan kommunen løser sine oppgaver innen Driftsutvalgets ansvarsområder.

Driftsutvalget har avgjørelsesrett i saker av politisk prinsipiell karakter og politiske enkeltsaker jfr. delegasjonsreglement. I andre saker innenfor saksområdene, med unntak av økonomisaker, gir Driftsutvalget forslag direkte til kommunestyret. Driftsutvalget har det overordna planmessige, rasjonelle og økonomiske ansvar for tjenestene som sorter under Driftsutvalget i kommunen. 

 

§ 4 Mindretallsanke

I saker der Driftsutvalget har fått delegert avgjørelsesmyndighet av kommunestyret, kan et mindretall på to medlemmer eller ordføreren kreve at saken blir lagt frem for kommunestyret. Slike krav skal settes frem før møtets slutt, og skal protokolleres.

§ 5 Driftsutvalgets møter

Driftsutvalget skal avvikle møter etter vedtatt møteplan eller når lederen bestemmer, eller når minst to av medlemmene krever det.   

Møteinnkalling skal skje med minst åtte dagers varsel før møtet. Saksliste settes opp av utvalgsleder. Saksdokumenter skal sendes medlemmer, varamedlemmer og andre med møterett. I tillegg skal saksdokumenter offentliggjøres gjennom kommunens internettside og legges ut på rådhuset til offentlig ettersyn.

Møtet ledes av utvalgets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges særskilt møteleder ved flertallsvalg. Driftsutvalget er vedtaksfør når minst fire medlemmer er tilstede. Avgjørelser skal ha vanlig flertall. Er det stemmelikhet, er lederens stemmegivning avgjørende.

Ordføreren har møte-, tale- og forslagsrett i møtene. Kommunedirektøren eller dennes representant har møte- og talerett.

Når Driftsutvalget behandler saker om miljørettet helsevern, skal også medisinsk faglig rådgivende lege ha rett og plikt til å delta i møtene.

Lederen eller kommunedirektøren kan i enkeltsaker innkalle andre som det er ønskelig å rådføre seg med.

Det skal føres møtebok. Utskrift av møtebok skal sende medlemmene av Driftsutvalget og andre med møterett og legges ut på kommunens hjemmeside.

Møtene i Driftsutvalget skal holdes for åpne dører dersom ikke annet følger av lover og regler. Driftsutvalget kan vedta å behandle saker for lukkede dører dersom hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det. 

§ 6 Sekretariatet

Sekretariatfunksjonen for Driftsutvalget legges til kommunedirektøren. Kommunedirektøren eller de denne bemyndiger er sekretær for utvalget. Kommunedirektøren har innstillingsrett i alle saker som behandles. 

§ 7 Endringer i reglementet

Redaksjonelle endringer som ikke endrer realiteten i reglementet og realitetsendringer som er en naturlig konsekvens av endringer i lov, avtaler eller lokale bestemmelser kan endres av kommunedirektøren. Øvrige endringer vedtas av kommunestyret.

Reglementet er vedtatt av Nordreisa kommunestyre PS 12/23, 10.01.2023.