§ 1 Hjemmel

Oppvekst-og kulturutvalget i Nordreisa kommune er et organ opprettet i henhold til Kommuneloven § 5-7.

§ 2 Valg og sammensetning

Oppvekst-og kulturutvalget skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret. Flertallet, minimum 4 av medlemmene skal velges blant faste og vararepresentanter i kommunestyret. Øvrige faste medlemmer, maks 3, og varamedlemmer kan velges fra kandidatene på listene til kommunestyrevalget.

Kommunestyret velger leder og nestleder. Lederen må være kommunestyremedlem.

Valget gjelder for den kommunale valgperioden.

Oppvekst-og kulturutvalgets politiske valgte representanter er Ærespriskomitè.

Dersom et medlem dør, flytter fra kommunen eller blir løst fra vervet, blir nytt medlem valgt selv om det er valgt varamedlem. Dersom lederen dør eller blir løst fra sitt verv, skal det velges ny, selv om det tidligere er valgt nestleder.

Er oppvekst-og kulturutvalget valgt etter reglene om forholdstallsvalg, skal suppleringsvalget skje fra den gruppen som står bak den som går ut.

§ 3 Ansvarsområde


Oppvekst-og kulturutvalget har ansvar for en helhetlig forvaltning av saksområder som gjelder alle løpende saker i forhold til kommunens ansvar som tjenesteyter innenfor barnevern, barnehage, skole, voksenopplæring-og flyktningetjeneste, i tillegg til bygdedrakt og Nord-Troms museum.Utvalget har ansvar etter følgende regelverk (listen er ikke uttømmende)

 • Lov om voksenopplæring (Voksenopplæringsloven)
 • Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (Forskrift til integreringsloven -integreringsforskriften)
 • Lov om barnehager (barnehageloven).
 • Lov om barneverntjenester (barnevernloven).
 • Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (Opplæringslova)
 • Lov om private skolar med rett til statstilskot (Privatskolelova)
 • Lov om arkiv (Arkivlova). 
 • Lov om film og videogram.
 • Lov om folkebibliotek (Folkebibliotekloven)
 • Lov om bibliotekvederlag.
 • Lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelig dokument (Pliktavleveringslova)
 • Lov om kulturminner (Kulturminneloven)
 • Stadnamnlova•Tippeloven (spillemidler)
 • Lov om kirkegårder (Gravplassloven Lov om kirker (Trossamfunnsloven)
 • Lov om Kulturminner (Kulturminneloven)
 • Pengespilloven

Herunder tiltak innenfor:

 • Barnehage
 • Grunnskole
 • Voksenopplæring
 • Flyktningtjenesten
 • Spesialundervisning
 • Kultur-og musikkskolen
 • Ungdoms-og idrettsarbeid
 • Kinodrift
 • Bibliotek
 • Familiesenter med barnevern
 • Kirke og kultur-Flyktningtjenesteninkl. introduksjonsordningen

Så langt dette ikke spesifikt er lagt til andre organ eller kommunedirektøren

Oppvekst-og kulturutvalget gjør vedtak forsine saksområder, innenfor den økonomiske rammen og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov eller vedtatt av kommunestyret.

Innenfor sitt arbeidsområde skal oppvekst-og kulturutvalget arbeide med mål, strategier og tiltak som sikrer oppfyllelse av krav i lover, forskrifter og kommunale bestemmelser.Oppvekst-og kulturutvalget skal holde seg best mulig oppdatert om hvordan kommunen løser sine oppgaver innen oppvekst-og kulturutvalgets ansvarsområder.

Oppvekst-og kulturutvalget har avgjørelsesrett i saker av politisk prinsipiell karakter og politiske enkeltsaker jfr. delegasjonsreglement. I andre saker innenfor saksområdene, med unntak av økonomisaker, gir oppvekst-og kulturutvalget forslag direkte til kommunestyret.
 

§ 4 Mindretallsanke

I saker der Oppvekst-og kulturutvalget har fått delegert avgjørelsesmyndighet av kommunestyret, kan et mindretall på 2 medlemmer eller ordføreren kreve at saken blir lagt frem for kommunestyret. Slike krav skal settes frem før møtets slutt, og skal protokolleres.

§ 5 Oppvekst- og kulturutvalgets møter

Oppvekst-og kulturutvalget skal avvikle møter etter vedtatt møteplan eller når lederen bestemmer, eller når minst to av medlemmene krever det.

Møteinnkalling skal skje med minst 8 dagers varsel før møtet. Saksliste settes opp av utvalgsleder. Saksdokumenter skal sendes medlemmer, varamedlemmer og andre med møterett. I tillegg skal saksdokumenter offentliggjøres gjennom kommunens internettside og legges ut på rådhuset til offentlig ettersyn

Møtet ledes av utvalgets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges særskilt møteleder ved flertallsvalg. Oppvekst-og kulturutvalget er vedtaksfør når minst 4 medlemmer er tilstede. Avgjørelser skal ha vanlig flertall. Er det stemmelikhet, er lederens stemmegivning avgjørende


Ordføreren har møte-, tale-og forslagsrett i møtene.Kommunedirektøren eller dennes representant har møte og talerett.

Når oppvekst-og kulturutvalget behandler saker om miljørettet helsevern, skal også medisinsk faglig rådgivende lege ha rett og plikt til å delta i møtene.

Lederen eller kommunedirektøren kan i enkeltsaker innkalle andre som det er ønskelig å rådføre seg med.

Det skal føres møtebok. Utskrift av møtebok skal sende medlemmene av oppvekst-og kulturutvalget og andre med møterett og legges ut på kommunens hjemmeside.

Møtene i oppvekst-og kulturutvalget skal holdes for åpne dører dersom ikke annet følger av lover og regler. Oppvekst-og kulturutvalget kan vedta å behandle saker for lukkede dører dersom hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det.
 

§ 6 Sekretariatet

Sekretariatfunksjonen for oppvekst-og kulturutvalget legges til kommunedirektøren. Kommunedirektøren eller de denne bemyndiger er sekretær for utvalget. Kommunedirektøren har innstillingsrett i alle saker som behandles.

§ 7 Endringer i reglementet

Redaksjonelle endringer som ikke endrer realiteten i reglementet og realitetsendringer som er en naturlig konsekvens av endringer i lov, avtaler eller lokale bestemmelser kan endres avkommunedirektøren.

Øvrige endringer vedtas av kommunestyret.