§ 1 Hjemmel

Næringsutvalget i Nordreisa kommune er et organ opprettet i henhold til Kommuneloven § 10.

§ 2 Valg og sammensetning

Næringsutvalget skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret. Flertallet, det vil si minimum 4 av medlemmene, skal velges blant faste og vararepresentanter i kommunestyret. Øvrige faste medlemmer, maksimalt 3, og varamedlemmer kan velges fra kandidatene på listene på kommunestyrevalget.

I tillegg har 2 representanter fra næringslivet møte-, tale- og forslagsrett i møtene. Disse velges av næringslivet selv, en fra næringsforeningen og en fra primærnæringen.

Kommunestyret velger leder og nestleder. Leder skal være ordfører.

Valget gjelder for den kommunale valgperioden.Dersom et medlem dør, flytter fra kommunen eller blir løst fra vervet, blir nytt medlem valgt selv om det er valgt varamedlem. Er næringsutvalgetvalgt etter reglene om forholdstallsvalg, skal suppleringsvalget skje fra den gruppen som står bak den som går ut. Dersom lederen dør eller blir løst fra sitt verv, skal det velges ny, selv om det tidligere er valgt nestleder.Utvalget må tilfredsstillelikestillingsloven krav om minst 40 % fra hvert kjønn.

 

§ 3 Ansvarsområde

Næringsutvalget har ansvar for saksområder som gjelder alle løpende saker i forhold til kommunens ansvar som tjenesteyter innenfor kommunal næringsvirksomhet, tilrettelegging og bistand for næringslivet, samferdsel og infrastruktur.

Næringsutvalget skal aktivt bidra til en helhetlig næringspolitikk og treffer vedtak innenfor budsjettets rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov, i medhold av lov eller vedtattav kommunestyret.Næringsutvalget gjør vedtak for sine saksområder innenfor økonomisk ramme og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov eller vedtatt av kommunestyret. Næringsplan skal være styringsdokument for å oppnå ønsket utvikling.

Innenfor sitt arbeidsområde skal næringsutvalgetarbeide med mål, strategier og kvalitet som sikrer oppfyllelse av krav i lover, forskrifter og kommunale bestemmelser.Næringsutvalgetskal holde seg best mulig oppdatert om hvordan kommunen løser sine oppgaver innen næringsutvalgetansvarsområder.

Næringsutvalget ivaretar nødvendig samordning og samarbeid med næringslivet i kommunen.

Utvalget har ansvar for følgende regelverk (listen er ikke uttømmende):

 • EØS-avtalens regler om statsstøtte
 • Norsk lov om offentlig støtte (lov av 27. november 1992 nr 117)
 • Lov om samferdsel av 4. juni 1976
 • Retningslinjer for midler gitt over statsbudsjettets kap 551 post 60 og 61
 • Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms. Vedtatt i fylkeskommunens plan-og næringsutvalg 7.4.2003
 • Vedtekter for næringsfondet og fiskerifondet. Vedtatt i kommunestyret i sak 77/96.
 • Regler for kommunal sponsing. Vedtatt i Nordreisa næringsutvalgi sak 13/01.

Næringsutvalget er fondstyre for kommunalt utviklingsfond og fiskerifondet. Søkerne har vanlig klagerett i medhold av forvaltningsloven. Klager skal være skriftlige. I delegerte saker er næringsutvalget første klageinstans. Klagenemnda i kommunen er klageorgan.

Saker der næringsutvalgethar avgjørelsesrett

 • Avgjøre søknader om kommunale tilskudd og fondsmidler, i næringssaker hvor søknadssummen er over 100000 kr jfr. delegasjonsreglement.
 • Være fondstyre for nærings og fiskerifond i hht egne vedtekter for disse fondene.
 • Disponere midler til kommunalt utviklingsfond fra Troms fylkeskommune etter departementets retningslinjerjfr. delegasjonsreglement.
 • Oppfølging av kommunal strategisk næringsplan.
 • Opprette komiteer/ ad-hoc-utvalg for tidsbegrensede oppgaver.
 • Avgjøre sakerav politisk prinsipiell karakter og politiske enkeltsaker jfr. delegasjonsreglement. Saker hvor utvalget har uttalerett:
 • Plansaker innen næringssektoren-Høringer om ruteopplegg for kollektivtrafikk jfr. Lov om samferdsel av 4. juni 1976.
 • Forandring i eller utarbeidelse av nye kommunale forskrifter innen næringssektoren.
 • Høringspart i saker som omhandler samferdsel og infrastruktur.

 

Næringsutvalgethar det overordna planmessige, rasjonelleog økonomiskeansvar for tjenestene som sorter under næringsutvalgeti kommunen, ihht kommunelovens § 23.

§ 4 Mindretallsanke

I saker der næringsutvalgethar fått delegert avgjørelsesmyndighet av kommunestyret, kan et mindretall på 2 medlemmer eller ordføreren kreve at saken blir lagt frem for kommunestyret. Slike krav skal settes frem før møtets slutt, og skal protokolleres

§ 5 Næringsutvalgets møter

Næringsutvalget skal avvikle møter etter vedtatt møteplan eller når lederen bestemmer, eller når minst 2 av medlemmene krever det.

Møteinnkalling skal skje med minst 8 dagers før møtet. Saksliste settes opp av utvalgsleder. Saksdokumenter skal sendes medlemmer, varamedlemmer og andre med møterett. I tillegg skal saksdokumenter offentliggjøres gjennom kommunens internettside og legges ut på rådhuset til offentlig ettersyn, med mindre saker er unntatt offentlighet.

Møtet ledes av utvalgets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges særskilt møteleder ved flertallsvalg. Næringsutvalget er vedtaksfør når minst 4 medlemmer er tilstede. Avgjørelser skal ha vanlig flertall. Er det stemmelikhet, er lederens stemmegivning avgjørende.

Kommunedirektøren eller dennes representant har møte og talerett.

Lederen eller kommunedirektøren kan i enkeltsaker innkalle andre som det er ønskelig å rådføre seg med.Det skal føres møtebok. Utskrift av møtebok skal sende medlemmene av næringsutvalgetog andre med møterett og legges ut på kommunens hjemmeside, med unntak av de saker som ligger underlagt taushetsplikt.

Møtene i næringsutvalget skal holdes for åpne dører dersom ikke annet følger av lover og regler. Næringsutvalget kan vedta å behandle saker for lukkede dører dersom hensynet til personvern, forretningsmessige hemmeligheter eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det.

§ 6 Sekretariatet

Sekretariatsfunksjonen for næringsutvalget legges til kommunedirektøren. Kommunedirektøren eller de han/hun bemyndiger, er sekretær for utvalget.

Kommunedirektøren har innstillingsrett i alle saker som behandles.

§ 7 Endringer i reglementet

Redaksjonelle endringer som ikke endrer realiteten i reglementet og realitetsendringer som er en naturlig konsekvens av endringer i lov, avtaler eller lokale bestemmelser kan endres av kommunedirektøren.

Øvrige endringer vedtas av kommunestyret.

Reglementet er vedtatt av Nordreisa kommunestyre 16.10.2015 PS 32/15 og PS 33/15 og revidert i kommunestyret 23.10.2023 i sak 121/33.