Reglement for helse- og omsorgsutvalget er vedtatt i møte 10.01.2023 av kommunestyret i sak 14/23

§ 1 Hjemmel

Helse- og omsorgsutvalget i Nordreisa kommune er et organ opprettet i henhold til Kommuneloven kap. 5 og 10.

§ 2 Valg og sammensetning

Helse- og omsorgsutvalget skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret. Flertallet, det vil si minimum 4 av medlemmene, skal velges blant faste og vararepresentanter i kommunestyret. Øvrige faste medlemmer, maksimalt 3, og varamedlemmer kan velges fra kandidatene på listene til kommunestyrevalget.

Kommunestyret velger leder og nestleder.

Valget gjelder for den kommunale valgperioden.

Dersom et medlem dør, flytter fra kommunen eller blir løst fra vervet, blir nytt medlem valgt selv om det er valgt varamedlem. Dersom helse- og omsorgsutvalget er valgt etter reglene om forholdstallsvalg skal suppleringsvalget skje fra gruppen som vedkommende som forlater vervet tilhører. Dersom lederen dør eller blir løst fra sitt verv, skal det velges ny, selv om det tidligere er valgt nestleder.

Lederen må være kommunestyremedlem.

§ 3 Ansvarsområde

Helse- og omsorgsutvalget har et offentlig forvaltningsansvar av helse- og omsorgstjenester. Ansvaret innebærer å sørge for en helhetlig forvaltning av ressursene hvorav saksbehandling gjøres i henhold til helselovgivningen.

Utvalget har ansvar etter følgende regelverk (listen er ikke uttømmende):

 • Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven).
 • Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven).
 • Lov om erstatning ved pasientskader m.v. (pasientskadeloven).
 • Lov om erstatning ved pasientskader m.v. (lov om kommunale helse- og omsorgstjenester).
 • Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven).
 • Lov om alternativ behandling av sykdom m.v.
 • Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
 • Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)
 • Lov om spesialisthelsetjenester
 • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
 • Lov om alternativ behandling av sykdom m.v.
 • Lov om legemidler m.v. (legemiddelloven).
 • Lov om vern mot tobakkskader (tobakksskadeloven).
 • Lov om svangerskapsavbrudd (abortloven).
 • Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven).
 • Lov om medisinsk utstyr.
 • Lov om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven).
 • Lov om helsemessig og sosial beredskap (helse- og sosialberedskapsloven).
 • Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)
 • Lov om kosmetikk og kroppspleieprodukt m.m. (kosmetikkloven)
 • Lov om omsetning av alkoholholdig drikke m.v. (alkoholloven)
 • Forskrift om miljørettet helsevern

Herunder tiltak innenfor:

 • Behandling, rehabilitering, pleie- og omsorgstjenester
 • Psykisk helse, rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid
 • Folkehelse, forebyggende helsetjenester og miljørettet helsevern
 • Sosiale tjenester
 • Tiltak for funksjonshemmede
 • Miljøarbeidertjeneste
 • Spesialisthelsetjenester

Helse- og omsorgsutvalget gjør vedtak for sine saksområder, innenfor den økonomiske rammen og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov eller vedtatt av kommunestyret.

Innenfor sitt arbeidsområde skal Helse- og omsorgsutvalget arbeide med mål, strategier og tiltak som sikrer oppfyllelse av krav i lover, forskrifter og kommunale bestemmelser.

Helse- og omsorgsutvalget har avgjørelsesrett i saker av politisk prinsipiell karakter og politiske enkeltsaker (jfr. delegasjonsreglementet). I andre saker innenfor saksområdene, med unntak av økonomisaker, gir helse- og omsorgsutvalget forslag direkte til kommunestyret.

Helse- og omsorgsutvalget har det overordnede planmessige, rasjonelle og økonomiske ansvar for helse- og omsorgstjenestene i kommunen.

§ 4 Mindretallsanke

I saker der helse- og omsorgsutvalget har fått delegert avgjørelsesmyndighet av kommunestyret, kan et mindretall på to medlemmer eller ordføreren kreve at saken blir lagt frem for kommunestyret. Slike krav skal settes frem før møtets slutt, og skal protokolleres.

§ 5 Helse- og omsorgsutvalgets møter

Helse- og omsorgsutvalget skal avvikle møter etter vedtatt møteplan eller når lederen bestemmer, eller når minst to av medlemmene krever det.

Innkalling skal skje med minst 8 dagers varsel før møtet. Saksliste settes opp av utvalgsleder. Saksdokumenter skal sendes medlemmer, varamedlemmer og andre med møterett. I tillegg skal saksdokumenter offentliggjøres gjennom kommunens internettside og legges ut på rådhuset til offentlig ettersyn.

Møtet ledes av utvalgets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges særskilt møteleder ved flertallsvalg. Helse- og omsorgsutvalget er vedtaksfør når minst fire medlemmer er til stede. Avgjørelser skal ha vanlig flertall. Er det stemmelikhet, er lederens stemmegivning avgjørende.

Ordføreren har møte-, tale- og forslagsrett i møtene. Kommunedirektør eller kommedirektørs representant har møte og talerett.

Når Helse- og omsorgsutvalget behandler saker om miljørettet helsevern, skal også medisinsk faglig rådgivende lege ha rett og plikt til å delta i møtene.

Helse- og omsorgsutvalgets leder eller kommunedirektør kan i enkeltsaker innkalle andre som det er ønskelig å rådføre seg med.

Det skal føres møteprotokoll. Møteprotokoll legges ut på kommunens hjemmeside.

Møtene i Helse- og omsorgsutvalget skal holdes for åpne dører dersom ikke annet følger av lover og regler. Helse- og omsorgsutvalget kan vedta å behandle saker for lukkede dører dersom hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det.

 

§ 6 Sekretariatet

Sekretariatfunksjonen for helse- og omsorgsutvalget legges til kommunedirektør. Kommunedirektøren eller de denne bemyndiger er sekretær for utvalget. Kommunedirektøren har innstillingsrett i alle saker som behandles.

§ 7 Endringer i reglementet

Redaksjonelle endringer som ikke endrer realiteten i reglementet og realitetsendringer som er en naturlig konsekvens av endringer i lov, avtaler eller lokale bestemmelser kan endres av kommunedirektør. Øvrige endringer vedtas av kommunestyret.

 

Reglementet er vedtatt av Nordreisa kommunestyre 10.01.2023