Koordinerende enhet skal sørge for at tjenester til brukere sees i sammenheng. Enheten skal bidra til at de forskjellige tjenestene samarbeider ved planlegging og organisering av habiliterings- og rehabiliteringstilbudene.

Koordinerende enhet skal bidra til at alle som bor i Nordreisa kommune og som har langvarig behov for koordinering av tjenester, skal få hjelp uavhengig av type behov eller tjenester.

Koordinerende enhet består blant annet av; kommunalsjef for helse og omsorg, kommunalsjef for oppvekst og kultur, helsesykepleier, barneverntjenesten, lege og konsulent i koordinerende enhet.

Koordinerende enhet skal jobbe med:

 • Legge til rette for brukermedvirkning 
 • Ha oversikt over tilbud innen habilitering og rehabilitering 
 • Overordnet ansvar for individuell plan og koordinator 
  • Motta meldinger om behov for individuell plan og koordinator 
  • Utarbeide rutiner for arbeidet med individuell plan og koordinator 
  • Oppnevning av koordinator der det er behov 
  • Opplæring og veiledning om individuell plan og koordinatorer 
 • Bidra til samarbeid på tvers av fagområder, nivåer og sektorer 
 • Sikre informasjon til befolkningen og samarbeidspartnere