§ 1 Hjemmel

Eldrerådet i Nordreisa kommune er et organ opprettet i henhold til Kommuneloven kap. 5 og 10.

§ 2 Mål – Mandat

Eldrerådet skal forelegges alle kommunale saker som angår eldres levekår før beslutning foretas i kommunen. Rådet kan på eget initiativ ta opp saker som angår eldre i kommunen. Det kan ikke tas opp enkelttilfeller som angår enkeltpersoner i møtene, men rådet kan være behjelpelig med å finne fram til den rette instans som har avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker. Leder og sekretær skal i samråd sørge for at saker som har betydning for eldrerådet blir behandlet.

Eldrerådet skal ha følgende saker til uttalelse:

  • Årsbudsjett
  • Økonomiplan
  • Kommuneplan
  • Sektorplaner med interesse for eldre
  • Andre saker som for eksempel: tiltaksplaner og tiltak i helse- og omsorgs sektoren, i hjemmetjenesten, behov for institusjonsplasser og omsorgsboliger, transporttilbud i kommunen, boligprogram, samferdselssaker, kulturtiltak og kommunale avgifter.

Eldrerådet har møte- og talerett i alle kommunale utvalg som behandler saker i henhold til §2.

Eldrerådet skal hvert år utarbeide en årsmelding om virksomheten sin. Meldingen skal legges fram for kommunestyret.

 

§ 3 Oppnevning og sammensetning.

Rådet består av 5 medlemmer og varamedlemmer som velges av kommunestyret for valgperioden. Rådet skal ha følgende sammensetning:

  • 3 faste representanter med vara oppnevnes etter forslag fra pensjonistforeningen.
  •  2 faste politiske representanter med personlige vara. Minst en av disse fire skal velges blant medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret.

Rådet oppnevnes av kommunestyret for den kommunale valgperioden. Rådet velger selv leder og nestleder blant medlemmene.

Hvert kjønn bør være representert med minst 40%.

Flertallet av rådsmedlemmene skal være fylt 60 år ved valgtidspunktet. Det er tilstrekkelig at medlemmene har alderspensjon, og trenger nødvendigvis ikke være fylt 67 år. Det kan dreie seg om andre pensjonsordninger enn folketrygden.

Det politiske styrkeforholdet skal ikke være avgjørende for sammensetningen. Rådet velger selv leder og nestleder, begge skal være alderspensjonister.

Det møter en representant fra helse- og omsorgs avdelingen i alle eldrerådsmøtene.

 

§ 4 Møter

Rådet følger samme møtestruktur som rådet for funksjonshemmede og utvalgene.

Innkalling skal skje med minst 8 dagers varsel etter oppsatt møteplan. Saksliste settes opp av sekretæren i samråd med leder. Saksdokumenter sendes medlemmer, varamedlemmer og andre med møterett, samt kommunestyret.

Det føres protokoll fra møtene, som undertegnes av møteleder og minst to medlemmer.

Møtet ledes av rådets leder eller nestleder. Har begge meldt forfall, velges særskilt møteleder ved flertallsvalg. Rådet er vedtaksført når minst 3 medlemmer er til stede. Vedtak skal ha vanlig flertall. Er det stemmelikhet, er lederens stemmegivning avgjørende.

Ordføreren har møte-, tale- og forslagsrett i møtene. Kommunedirektør eller hans representant har møte og talerett.

Lederen kan i enkeltsaker innkalle andre som det er ønskelig å rådføre seg med.

Møtene i rådet er åpne, så langt ikke annet følger av lover og regler. Rådet kan vedta å behandle saker for lukkede dører, dersom hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det.

§ 5 Sekretariatet og økonomi

Sekretærfunksjon for rådet ligger hos kommunedirektør. Sekretæren plikter å holde rådet underrettet om saker som kan ha interesse for rådet. Sekretæren skal koordinere innkalling til møtene og føre protokoll. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter gjeldende regulativ.

§ 6 Årsmelding

Kommunalt eldreråd utarbeider årsmelding, som fremlegges kommunestyret.

§ 7 Endringer av reglementet

Redaksjonelle endringer som ikke endrer realiteten i reglementet og realitetsendringer som er en naturlig konsekvens av endringer i lov, avtaler eller lokale bestemmelser kan endres av kommunedirektør.

 

Øvrige endringer vedtas av kommunestyret.