Grunnlag

Klageutvalget er opprettet med hjemmel i forvaltningslovens § 28, annet ledd, jf. kommuneloven § 5–7

Valg og sammensetning

Klageutvalgets medlemmer velges av kommunestyret ved inngangen til ny valgperiode.

Utvalget skal bestå av minst ett medlem valgt fra blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer, samt ett medlem fra hvert hovedutvalg, valgt blant disse utvalgenes medlemmer og varamedlemmer. Hvert fast medlem skal ha en personlig vara, også valgt fra det tilsvarende utvalget de representerer.

Kommunestyret velger leder og nestleder.

Ansvar og myndighet

Klageutvalget er kommunens særskilte klagenemnd i henhold til forvaltningsloven § 28 andre ledd.

 

Klageutvalget behandler og avgjør klagesaker hvor det er truffet enkeltvedtak av kommunalt forvaltningsorgan, hvis ikke:

 

  • særlov fastsetter en annen klageinstans
  • departementet er klageinstans etter forvaltningsloven § 28 andre ledd
  • statlig organ er klageinstans for vedtak truffet i henhold til myndighet delegert fra et statlig forvaltningsorgan, jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd

 

Klageutvalget prøver alle sider ved det påklagede vedtaket, og kan ta hensyn til nye omstendigheter og opplysninger som foreligger på vedtakstidspunktet. Utvalget kan avvise saken, oppheve, endre eller stadfeste det påklagede vedtaket, jf. forvaltningsloven § 34.

Saksbehandling

For saksbehandlingen i utvalget gjelder kommuneloven kapittel 11 og forvaltningslovens kapitler. Kommunedirektør sørger for sekretariatsbistand til utvalget.

Møter

Klageutvalgets møter vil pga. lovbestemt taushetsplikt, normalt bli holdt for lukkede dører, etter kommuneloven § 11-5, 2. ledd.

Årsmelding

Klageutvalget utarbeider årlig melding om sin virksomhet. Meldingen oversendes kommunestyret, og legges fram for kommunestyret av klageutvalgets leder.

Ikrafttreden

Dette reglementet trer i kraft 16.04.2024.

 

Redaksjonelle endringer som ikke endrer realiteten i reglementet og realitetsendringer som er en naturlig konsekvens av endringer i lov, avtaler eller lokale bestemmelser kan endres av

kommunedirektøren.

 

Øvrige endringer vedtas av kommunestyret.