§ 1 Hjemmel

Rådet for funksjonshemmede i Nordreisa kommune er et organ opprettet i henhold til Kommuneloven kap. 5 og 10.

§ 2 Mål – Mandat

Rådet for funksjonshemmede i Nordreisa kommune skal arbeide etter prinsippet om likestilling for mennesker med funksjonshemming. Rådet skal kunne medvirke i kommunale plan- og utviklingsprosesser slik at FN sine standardregler for like muligheter til full deltakelse i samfunnet for mennesker med funksjonshemminger følges opp lokalt.

Det innebærer at Nordreisa skal være en kommune for alle med et universelt utformet samfunn.

 • Rådet holdes løpende orientert om kommunale saker som er aktuelle.
 • Rådet er høringsinstans i plansaker som er aktuelle, særlig plan og bygg.
 • Rådet kan gi råd til andre offentlige og private instanser som har sin virksomhet i kommunen.
 • Rådet kan etter eget initiativ ta opp saker til behandling og komme med forslag som kan bedre mennesker med funksjonshemmingers livsvilkår. Videre skal rådet se til at vedtak blir fulgt opp.
 • Rådet samarbeider med fylkesrådet for funksjonshemmede i Troms i aktuelle saker.
 • Rådet skal bidra til å samordne arbeidet for mennesker med funksjonshemming mellom instanser/virksomheter og være et forum for generelle drøftinger om universell utforming på alle samfunnsområder.
 • Rådet kan bistå de enkelte kommunale instanser i arbeid med planlegging og gjennomføring av tiltak for mennesker med funksjonshemming, men det er den enkelte instans som har det fulle faglige ansvar for å sikre en universell utforming.
 • Rådet kan bistå fagmiljøene når det gjelder opplæring om universell utforming og om FN sine 22 standardregler.
 • Rådet drøfter ikke enkeltsaker/individsaker.

§ 3 Oppnevning og sammensetning

Rådet består av 5 medlemmer og varamedlemmer som velges av kommunestyret for valgperioden. Rådet skal ha følgende sammensetning:

 • 3 faste representanter med vara oppnevnes etter forslag fra ulike brukerforeninger.
 • 2 faste politiske representanter med personlige vara. Minst en av disse fire skal velges blant medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret.

Rådet velger selv leder og nestleder blant medlemmene.

§ 4 Møter

Rådet følger samme møtestruktur som eldreråd og utvalgene.

Innkalling skal skje med minst 8 dagers varsel etter oppsatt møteplan. Saksliste settes opp av sekretæren i samråd med leder. Saksdokumenter sendes medlemmer, varamedlemmer og andre med møterett, samt kommunestyret.

Det føres protokoll fra møtene, som undertegnes av to medlemmer.

Møtet ledes av rådets leder eller nestleder. Har begge meldt forfall, velges særskilt møteleder ved flertallsvalg. Rådet er vedtaksført når minst 3 medlemmer er til stede. Vedtak skal ha vanlig flertall. Er det stemmelikhet, er lederens stemmegivning avgjørende.

Ordføreren har møte-, tale- og forslagsrett i møtene. Kommunedirektør eller hans representant har møte og talerett.

Lederen kan i enkeltsaker innkalle andre som det er ønskelig å rådføre seg med.

Møtene i rådet er åpne, så langt ikke annet følger av lover og regler. Rådet kan vedta å behandle saker for lukkede dører, dersom hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det.

§ 5 Sekretariatet og økonomi

Sekretærfunksjon for rådet ligger hos kommunedirektør. Kommunalsjef og sekretæren plikter å holde rådet underrettet om saker som kan ha interesse for rådet. Sekretæren skal koordinere innkalling til møtene og føre protokoll. Medlemmer som møter får møte- og reisegodtgjørelse etter gjeldende regulativ. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter gjeldende regulativ.

§ 6 Årsmelding

Kommunalt råd for funksjonshemmede utarbeider årsmelding, som fremlegges kommunestyret.

§ 7 Endringer av reglementet

Redaksjonelle endringer som ikke endrer realiteten i reglementet og realitetsendringer som er en naturlig konsekvens av endringer i lov, avtaler eller lokale bestemmelser kan endres av kommunedirektør.

 

Øvrige endringer vedtas av kommunestyret.