Sykestue – medisinsk behandling og observasjon

Sykestua er samlokalisert med Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms.

Avdelingen har totalt fire senger, to er avsatt til øyeblikkelig hjelp og to til korttidsopphold. Sykestua har daglig legevisitt, gode laboratorietjenester, tilgang på røntgen og telemedisinske løsninger.

 

Øyeblikkelig hjelp (ø-hjelp):

To av sengene er avsatt til ø-hjelp. Henvisning til denne tjenesten går gjennom legevaktslege, fastlege eller lege på UNN.

Sykestua ivaretar akuttmedisinsk diagnostikk og behandling. Det tilbys utredning og stabilisering før transport til sykehus. Det foretas observasjon og behandling av tilstander der sykehusinnleggelse ikke anses som nødvendig eller fordi det kan gis tilsvarende behandling på sykestua.

Hovedgrupper av pasienter som legges inn i sykestuene er: Kreft, hjerneslag, brudd og luftveissykdommer, synkope (besvimelser), sepsis (blodforgiftning), blodtransfusjoner, cellegiftbehandling, hjertesvikt, akutte magesmerter, forvirring/ delirium, angst/depresjon/selvmordsfare, avrusning for alkohol og narkotika, og behandling og pleie i livets sluttfase.

 

Korttidsopphold på sykestua:

Korttidsopphold tildeles i følgende situasjoner:

• Personer som er utskrivningsklare fra sykehus, men som ennå ikke er i stand til å reise hjem eller har behov for et høyere omsorgsnivå enn andre korttidsplasser i kommunen, f.eks. der det er behov for sykepleierassistanse døgnet rundt. 

• Personer der ø-hjelps oppholdet på sykestua er avsluttet, men det fortsatt er behov for korttidsopphold.

Det kreves egenandel for korttidsopphold.